Coöperatie

De naam van de coöperatie is afkomstig van de moeder aller geiten ‘Amalthea’, die leefde op het eiland Kreta.
De coöperatie is in februari 1986 te Tilburg opgericht.
Bij de aangesloten Nederlandse en Belgische melkgeitenhouders wordt op jaarbasis ongeveer 33 miljoen kg melk ingezameld. De leden van Amalthea zijn vakkundige ondernemende melkgeitenhouders die voortdurend bezig zijn met duurzaam produceren en met aandacht voor dierwelzijn, diergezondheid, mens, natuur en milieu.
Amalthea, Coöperatie van melkgeitenhouders u.a. wil een vooraanstaande coöperatie in de geitensector in Europa zijn, die in Nederland een bovengemiddelde melkprijs realiseert.
De coöperatie behartigt de belangen van de aangesloten melkgeitenhouders en staat voor betrouwbaar en kwaliteit in producten en haar diensten.
Amalthea, Coöperatie van geitenhouders u.a. heeft een bestuur dat bestaat uit 5 melkgeitenhouders, benoemd door de Algemene Vergadering.
Naast het bestuur is er ook een coöperatieraad, bestaande uit 3 melkgeitenhouders.
Deze raad adviseert het bestuur, dient als klankbordgroep en zorgt voor een sterke binding tussen bestuur en de leden. Minimaal twee keer per jaar worden de leden van de coöperatie uitgenodigd voor de Algemene Vergadering, waar het bestuur de leden informeert, zaken ter goedkeuring voorlegt en voor het gevoerde beleid verantwoording aflegt.
Amalthea is een van de 3 initiatiefnemers van de in 2010 opgerichte brancheorganisatie Nederlandse GeitenZuivelOrganisatie (NGZO).
De NGZO commissie Kwaliteit is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het kwaliteitsborgingsysteem KwaliGeit. De leden van Amalthea nemen verplicht deel aan dit systeem. Met dit programma worden de melkgeitenhouders regelmatig onderworpen aan een onafhankelijke inspectie. Alleen bedrijven met een KwaliGeitcertificaat mogen melk leveren aan Amalthea. Alle leden van Amalthea zijn in het bezit van dit certificaat.
www.ngzo.nl/kwaligeit
De coöperatie is samen met andere ketenpartijen vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij, dat in 2014 is opgericht door NGZO en LTO. Via dit platform wordt door de ketenpartijen sturing gegeven aan de opzet en uitvoering van relevante sectorspecifieke projecten op het vlak van met name voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid.
Het secretariaat van Amalthea u.a. is gevestigd in het pand van het kaasproductiebedrijf van Amalthea B.V. te Rijen.

Wilt u meer weten over Amalthea, Coöperatie van geitenhouders u.a. of over het leveren van melk, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
tel. 0031(0)161-232274 | cooperatie@amalthea.nl